+90 532 493 27 39
  +90 532 493 27 39

Yasal Haklarım

Tüketici Hakları

KANUN NO: 4077
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 23 Subat 1995
Resmi Gazete ile Nesir ve lânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221
5.t. Düstur, c.34 - s.


BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, (...) (*) kamu yararına uygun olarak tüketicinin saglık ve
güvenligi ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, egitici, zararlarını tazmin edici,
çevresel tehlikelerden korunmasını saglayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini
koruyucu girisimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların olusturulmasında gönüllü
örgütlenmeleri tesvik etmeye iliskin hususları düzenlemektir.
_____
(*) Madde 1 de yer alan "ekonominin gereklerine ve" ibaresi, 14.3.2003 tarih ve 25048
sayılı R.G.'de yayımlanan, 6.3.2003 tarih ve 4822 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü
geregince, kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüge girmek üzere
metninden çıkarılmıstır.
_____
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında
tüketicinin taraflardan birini olusturdugu her türlü (Degisik ibare: 4822 - 6.3.2003 / m.2 -
Yürürlük m.38) "tüketici islemini" kapsar.
TANIMLAR
MADDE 3- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.3 - Yürürlük m.38) Bu Kanunun uygulamasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlıgını,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
c) Mal: Alıs-verise konu olan tasınır esyayı, konut ve tatil amaçlı tasınmaz malları ve
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi
malları,
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karsılıgında yapılan mal saglama dısındaki her türlü
faaliyeti,
e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan
veya yararlanan gerçek ya da tüzel kisiyi,
f) Satıcı: Kamu tüzel kisileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında
tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kisileri,
g) Saglayıcı: Kamu tüzel kisileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri
kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kisileri,
h) Tüketici islemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-saglayıcı arasında yapılan
her türlü hukuki islemi,
ı) malatçı-Üretici: Kamu tüzel kisileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmus olan mal
veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler
ile mal üzerine kendi ayırt edici isaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satısa
sunanları,
j) thalatçı: Kamu tüzel kisileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmus olan mal veya
hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dısından
getirerek satısa sunan gerçek veya tüzel kisiyi,
k) Kredi veren: Mevzuatları geregi tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel
finans kurulusu ve finansman sirketlerini,
l) Reklam veren: Ürettigi ya da pazarladıgı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satısını
artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattıgı, içinde firmasının ya da
mal/hizmet markasının yer aldıgı reklamları yayınlatan, dagıtan ya da baska yollarla
sergileyen gerçek ya da tüzel kisiyi,
m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilanları reklam verenin duydugu ihtiyaç dogrultusunda
hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletisim uzmanı gerçek
ya da tüzel kisiyi,
n) Mecra kurulusu: Ticari reklam veya ilanı hedef kitleye ulastıran iletisim kanallarının ya da
her türlü aracın sahibi, isleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kisiyi,
o) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere,
özellikleri, isleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama,
isaretleme, etiketleme ve uygunluk degerlendirilmesi islemleri hususlarından biri veya
birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi
uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü
düzenlemeyi,
p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst
kuruluslarını,
fade eder.
İKİNCİ KISIM
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI
AYIPLI MAL
MADDE 4.- (Degisik madde ve baslıgı: 4822 - 6.3.2003 / m.4 - Yürürlük m.38)
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer
alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit
edilen nitelik veya niteligi etkileyen niceligine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı
bakımından degerini veya tüketicinin ondan bekledigi faydaları azaltan veya ortadan kaldıran
maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle
yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözlesmeden dönme, malın
ayıpsız misliyle degistirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme
haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiĞi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden oldugu ölüm ve/veya
yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde
imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
malatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin besinci fıkrasına göre kredi
veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı
müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden oldugu zarardan dolayı birden fazla kimse
sorumlu oldugu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun
bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Bu madde ile ayıba karsı sorumlu tutulanlar, ayıba karsı daha uzun bir süre ile sorumluluk
üstlenmemişler ise, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın
tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil
amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden oldugu her türlü zararlardan dolayı
yapılacak talepler ise üç yıllık zaman aşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın
piyasaya sürüldügü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı,
tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zaman aşımı süresinden
yararlanılamaz.
Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu
bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından
tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması
zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak
ayıplı mal satısına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma
zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış
belgesi üzerinde gösterilir.
Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703
sayılı Ürünlere liskin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
hükümleri uygulanır.
Bu hükümler, mal satısına iliskin her türlü tüketici isleminde de uygulanır.
AYIPLI HİZMET
MADDE 4/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.5 - Yürürlük m.38) Saglayıcı tarafından bildirilen
reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya
niteligi etkileyen niceligine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından degerini veya
tüketicinin ondan bekledigi faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya
ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.
Tüketici, hizmetin ifa edildigi tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı saglayıcıya
bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözlesmeden dönme, hizmetin yeniden
görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözlesmeyi sona
erdirmesi, durumun geregi olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici,
bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen sartlar çerçevesinde
tazminat da isteyebilir. Saglayıcı, tüketicinin seçtigi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Saglayıcı, bayi, acente ve 10 uncu maddenin besinci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı
hizmetten ve ayıplı hizmetin neden oldugu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer
alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı oldugunun
bilinmemesi bu sorumlulugu ortadan kaldırmaz.
Daha uzun bir süre için garanti verilmemis ise, ayıp daha sonra ortaya çıkmıs olsa bile ayıplı
hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanasımına tabidir.
Ayıplı hizmetin neden oldugu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık
zamanasımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketiciden saglayıcının agır kusuru
veya hile ile gizlenmisse zamanasımı süresinden yararlanılamaz.
Ayıplı hizmetin neden oldugu zararlardan sorumluluga iliskin hükümler dısında, ayıplı oldugu
bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
Bu hükümler, hizmet saglamaya iliskin her türlü tüketici isleminde de uygulanır.
SATISTAN KAÇINMA
MADDE 5.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.6 - Yürürlük m.38) Üzerinde "numunedir" veya
"satılık degildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kurulusun vitrininde, rafında veya
açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teshir edilmesi halinde satıcı bu malların satısından
kaçınamaz.
Hizmet saglamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
Aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satısını o mal veya
hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi kosullara ya da baska bir
mal veya hizmetin satın alınmasına baglı kılamaz.
Diger mal satısı ve hizmet saglama sözlesmelerinde de bu hüküm uygulanır.
SÖZLESMEDEK HAKSIZ SARTLAR
MADDE 6.- (Degisik madde ve baslıgı: 4822 - 6.3.2003 / m.7 - Yürürlük m.38) Satıcı veya
saglayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözlesmeye koydugu, tarafların
sözlesmeden dogan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düsecek biçimde
tüketici aleyhine dengesizlige neden olan sözlesme kosulları haksız sarttır.
Taraflardan birini tüketicinin olusturdugu her türlü sözlesmede yer alan haksız sartlar tüketici
için baglayıcı degildir.
Eger bir sözlesme sartı önceden hazırlanmıssa ve özellikle standart sözlesmede yer alması
nedeniyle tüketici içerigine etki edememisse, o sözlesme sartının tüketiciyle müzakere
edilmedigi kabul edilir.
Sözlesmenin bütün olarak degerlendirilmesinden, standart sözlesme oldugu sonucuna
varılırsa, bu sözlesmedeki bir sartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün
müzakere edilmis olması, sözlesmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını
engellemez.
Bir satıcı veya saglayıcı, bir standart sartın münferiden tartısıldıgını ileri sürüyorsa, bunu ispat
yükü ona aittir.
6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen
tüketici sözlesmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözlesmede
bulunması gereken sartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik
sözlesmenin geçerliligini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya saglayıcı tarafından derhal
giderilir.
Bakanlık standart sözlesmelerde yer alan haksız sartların tespit edilmesine ve bunların
sözlesme metninden çıkartılmasının saglanmasına iliskin usul ve esasları belirler.
TAKSİTLE SATIS
MADDE 6/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.8 - Yürürlük m.38) Taksitle satıs, satım bedelinin
en az iki taksitle ödendigi ve malın veya hizmetin sözlesmenin düzenlendigi anda teslim veya
ifa edildigi satım türüdür.
Taksitle satıs sözlesmesinin yazılı sekilde yapılması zorunludur. Sözlesmede bulunması
gereken asgari kosullar asagıda gösterilmistir:
a) Tüketicinin ve satıcı veya saglayıcının isim, unvan, açık adresleri ve varsa erisim bilgileri,
b) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil pesin satıs fiyatı,
c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satıs fiyatı,
d) Faiz miktarı, faizin hesaplandıgı yıllık oran ve sözlesmede belirlenen faiz oranının yüzde
otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
e) Pesinat tutarı,
f) Ödeme planı,
g) Borçlunun temerrüde düsmesinin hukuki sonuçları.
Satıcı veya saglayıcı, bu bilgilerin sözlesmede yer almasını saglamak ve taraflar arasında
akdedilen sözlesmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Sözlesmeden ayrı
olarak kıymetli evrak niteliginde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için
ayrı ayrı olacak sekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo
senedi geçersizdir.
Taksitle satıslarda; tüketici, borçlandıgı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir.
Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak sartıyla bir veya birden fazla taksit
ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz
indirimini yapmakla yükümlüdür.
Satıcı veya saglayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun
tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmussa, bu hak; ancak satıcının veya saglayıcının
bütün edimlerini ifa etmis olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi
ödemede temerrüde düsmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satıs bedelinin en az onda biri
olması halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veya saglayıcının bu hakkını kullanabilmesi için
en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.
Sözlesme sartları tüketici aleyhine hiçbir sekilde degistirilemez.
DEVRE TATİLİ
MADDE 6/B.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.9 - Yürürlük m.38) Devre tatil sözlesmeleri, en az
üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir
haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki tasınmazın kullanım
hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu,
yazılı sözlesme ya da sözlesmeler grubudur.
Devre tatil sözlesmelerine iliskin usul ve esasları Bakanlık belirler.
PAKET TUR
MADDE 6/C.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.10 - Yürürlük m.38) Paket tur sözlesmeleri;
ulastırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diger turistik hizmetlerin en az ikisinin
birlikte, her seyin dahil oldugu fiyatla satılan veya satıs taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört
saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye
verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmis yazılı sözlesmelerdir.
Paket tur sözlesmelerine iliskin usul ve esasları Bakanlık belirler.
KAMPANYALI SATISLAR
MADDE 7- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.11 - Yürürlük m.38) Kampanyalı satıs, gazete,
radyo, televizyon ilanı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara
istirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle
yapılan satımdır.
Kampanyalı satıslar Bakanlıgın izni ile yapılır. Bakanlık hangi tür satısların izne tabi
olacagını, ön ödeme, taksit miktarı, teslim süresi, üretici firma garantisi, yatırılacak teminat ile
kampanyalı satıslarda uyulması gereken usul ve esasları tespit eder.
lan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da geregi gibi
yapılmaması durumunda, satıcı, saglayıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10 uncu
maddenin besinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur.
Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen, mal veya
hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek sartıyla tüketicinin o ana kadar ödedigi tüm
bedeli ödemekle yükümlüdür.
Kampanyayı düzenleyen, kampanyalı satıslarda düzenlenecek yazılı sözlesmede, 6/A
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak "kampanya bitis tarihi" ve "mal veya
hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve sekli"ne iliskin bilgileri de içeren sözlesmenin
bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.
Sözlesmede aksi kararlastırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satıs bedelinin
yüzde kırkından fazla olamaz.
Kampanyalı satıslarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı asamaz. Konut ve tatil
amaçlı tasınmaz mallar için bu süre otuz aydır.
Tüketicinin ödemeye iliskin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da
hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.
Kampanyalı taksitle satıslarda 6/A maddesi hükümleri de uygulanır.
KAPIDAN SATISLAR
MADDE 8- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.12 - Yürürlük m.38) Kapıdan satıs; isyeri, fuar,
panayır gibi satıs mekanları dısında yapılan satımlardır.
Bakanlık, kapıdan satıs yapacaklarda aranılacak nitelikleri, bu Kanuna tabi olan ve olmayan
kapıdan satısları ve kapıdan satıslara iliskin uygulama usul ve esaslarını belirler.
Bu tür satıslarda; tüketici, teslim aldıgı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte
veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte
serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözlesmenin imzalandıgı tarihten itibaren baslar.
Bu süre dolmadan satıcı veya saglayıcı, kapıdan satıs islemine konu mal veya hizmet
karsılıgında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan
herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulastıgı andan
itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.
Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen degisiklik ve bozulmalarından
sorumlu degildir.
Taksitle yapılan kapıdan satıslarda 6/A maddesi, kampanyalı kapıdan satıslarda 7 nci madde
hükümleri ayrıca uygulanır.
KAPIDAN SATISLARDA SATICININ VE SAGLAYICININ YÜKÜMLÜLÜGÜ
MADDE 9.- (Degisik madde ve baslıgı: 4822 - 6.3.2003 / m.13 - Yürürlük m.38) Kapıdan
satıs sözlesmelerinde, sözlesmede bulunması gereken diger unsurlara ilave olarak mal veya
hizmetin nitelik ve niceligine iliskin açıklayıcı bilgiler, cayma bildiriminin yapılacagı açık
adres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmıs asagıdaki ibare yer almak
zorundadır:
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin teslim aldıgı veya sözlesmenin imzalandıgı tarihten itibaren yedi gün
içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözlesmeden cayma hakkının var oldugunu ve cayma
bildiriminin satıcı/saglayıcıya ulasması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
Tüketici, sahip oldugu haklarının da yazılı bulundugu sözlesmeyi imzalar ve kendi el yazısı
ile tarihini yazar. Satıcı veya saglayıcı, bu bilgilerin sözlesmede yer almasını saglamak ve
taraflar arasında akdedilen sözlesmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.
Bu madde hükümlerine göre düzenlenmis bir sözlesmenin ve malın tüketiciye teslim
edildigini ispat satıcıya veya saglayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını
kullanmak için yedi günlük süre ile baglı degildir.
MESAFEL SÖZLESMELER
MADDE 9/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.14 - Yürürlük m.38) Mesafeli sözlesmeler; yazılı,
görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diger iletisim araçları kullanılarak ve tüketicilerle
karsı karsıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan
teslimi veya ifası kararlastırılan sözlesmelerdir.
Mesafeli satıs sözlesmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebligle
belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindigini yazılı
olarak teyit etmedikçe sözlesme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözlesmelerde teyid
islemi, yine elektronik ortamda yapılır.
Satıcı ve saglayıcı, tüketicinin siparisi kendisine ulastıgı andan itibaren otuz gün içerisinde
edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek kosuluyla en
fazla on gün uzatılabilir.
Satıcı veya saglayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya
sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldıgını ispatla yükümlüdür.
Cayma hakkı süresince sözlesmeye konu olan mal veya hizmet karsılıgında tüketiciden
herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge
vermesinin istenemeyecegine iliskin hükümler dısında kapıdan satıslara iliskin hükümler
mesafeli sözlesmelere de uygulanır.
Satıcı veya saglayıcı cayma bildiriminin kendisine ulastıgı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde
almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan
her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
TÜKETİCİ KREDİSİ
MADDE 10.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.15 - Yürürlük m.38) Tüketici kredisi,
tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları
kredidir. Tüketici kredisi sözlesmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözlesmenin bir
nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözlesmede öngörülen
kredi sartları, sözlesme süresi içerisinde tüketici aleyhine degistirilemez.
Sözlesmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diger unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
c) Faizin hesaplandıgı yıllık oran,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diger masrafların ayrı ayrı belirtildigi ödeme planı,
e) stenecek teminatlar,
f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düsmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına iliskin sartlar,
ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye iliskin
taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate
alınacagına iliskin sartlar,
Yer alır.
Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün
ifasını talep etme hakkını saklı tutmussa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa
etmis olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde
düsmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir
hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı
olarak sahsi teminat verildigi hallerde, kredi veren, asıl borçluya basvurmadan, kefilden
borcun ifasını isteyemez.
Tüketici, kredi verene borçlandıgı toplam miktarı önceden ödeyebilecegi gibi aynı zamanda
vadesi gelmemis bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da
kredi veren, ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.
Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılacagının
usul ve esaslarını belirler.
Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli
bir satıcı veya saglayıcı ile yapılacak satıs sözlesmesi sartı ile vermesi durumunda satılan
malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren
tüketiciye karsı satıcı veya saglayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.
Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evraka baglaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul
etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasaga ragmen tüketiciden bir kıymetli
evrak alınacak olursa, tüketici bu kıymetli evrakı kredi verenden geri istemek hakkına
sahiptir. Ayrıca, kredi veren kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicinin ugradıgı
zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
KREDİ KARTLARI
MADDE 10/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.16 - Yürürlük m.38) Kredi kartı ile mal veya
hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüsen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle
kullanılan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Ancak, bu tür krediler hakkında 10
uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (ı) bentleri ile dördüncü fıkra hükmü
uygulanmaz.
Kredi veren tarafından tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri, 10 uncu maddenin
ikinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen ödeme planı hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde
yer alan asgari ödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici, 10 uncu maddenin (f)
bendinde yer alan gecikme faizi dısında herhangi bir isim altında yükümlülük altına
sokulamaz.
Kredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren
tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden
itibaren en geç altmıs gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdigi takdirde faiz
artısından etkilenmez.
Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındıgı durumlarda, satıcı veya saglayıcı, tüketiciden
komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemez.
SÜRELİ YAYINLAR
MADDE 11.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.17 - Yürürlük m.38) Süreli yayın kuruluslarınca
düzenlenen ve her ne amaç ve sekilde olursa olsun, bilet, kupon, istirak numarası, oyun,
çekilis ve benzeri yollarla süreli yayın dısında ikinci bir ürün ve/veya hizmetin verilmesinin
taahhüt edildigi durumlarda; kitap, dergi, ansiklopedi, afis, bayrak, poster, sözlü veya
görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan
kültürel ürünler dısında hiçbir mal ya da, hizmetin taahhüdü ve dagıtımı yapılamaz. Bu
amaçla kampanya düzenlenmesi halinde; kampanya süresi altmıs günü geçemez. Kampanya
konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karsılanması istenemez.
Süreli yayın kurulusu, kampanyaya ait reklam ve ilanlarında, kampanya konusu mal veya
hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine iliskin programını ilan etmek ve
kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, kampanyanın bitiminden itibaren otuz
gün içinde yerine getirmek zorundadır.
Kampanya süresince, süreli yayının satıs fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen
mal veya hizmetin yol açtıgı maliyet artısı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya
hizmet taahhüdü ve dagıtımı bölünerek yapılamayacagı gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz
ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun
uygulamasında, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete iliskin
islemler bagımsız bir kampanya olarak kabul edilir.
Süreli yayın kurulusları tarafından düzenlenmeyen, ancak süreli yayınla dogrudan veya
dolaylı irtibatlandırılan kampanyalar da bu hükümlere tabidir.
ABONELİK SÖZLESMELERİ
MADDE 11/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.18 - Yürürlük m.38) Her türlü abonelik
sözlesmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla
aboneliklerine tek taraflı son verebilirler.
Satıcı tüketicinin abonelige son verme istegini, yazılı bildirimin kendisine ulastıgı tarihten
itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
Süreli yayın aboneligine son verme istegi ise; yazılı bildirimin satıcıya ulastıgı tarihten
itibaren günlük yayınlarda onbes gün, haftalık yayınlarda bir ay, aylık yayınlarda üç ay sonra
yürürlüge girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben
yürürlüge konulur.
Satıcı, abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın 14 (on dört) gün içinde iade
etmekle yükümlüdür.
FİYAT ETİKETİ
MADDE 12.- (Degisik madde ve baslıgı: 4822 - 6.3.2003 / m.19 - Yürürlük m.38)
Perakende satısa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla
görülebilir, okunabilir sekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı
özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı
bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek sekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır.
Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda
tüketici lehine olan fiyat üzerinden satıs yapılır.
Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kurulusları veya kamu kurumu niteliginde meslek
kurulusları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen bu fiyatın üzerinde bir
fiyatla satısa sunulması yasaktır.
Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin seklini, içerigini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle
düzenler. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine
iliskin isleri yürütmekle ayrı ayrı görevlidirler.
GARANTİ BELGESİ
MADDE 13.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.20 - Yürürlük m.38) malatçı veya ithalatçılar
ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek
zorundadır. Mala iliskin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül
ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulugu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi
malın teslim tarihinden itibaren baslar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelligi nedeniyle bazı
malların garanti sartları, Bakanlıkça baska bir ölçü birimi ile belirlenebilir.
Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde
malı isçilik masrafı, degistirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
Tüketici onarım hakkını kullanmıssa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle
maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin
asılması veya tamirinin mümkün bulunmadıgının anlasılması hallerinde, 4 üncü maddede yer
alan diger seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu
talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan
arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dısındadır.
Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulundugunu ve bu
malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün
görüsünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
MADDE 14.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.21 - Yürürlük m.38) Yurt içinde üretilen veya
ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına iliskin Türkçe
kılavuzla ve gerektiginde uluslararası sembol ve isaretleri kapsayan etiketle satılması
zorunludur.
Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket ile satılmak
zorunda bulundugunu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurları Türk Standartları
Enstitüsünün görüsünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.
SATIS SONRASI HİZMETLERİ
MADDE 15.- (Degisik madde ve baslıgı: 4822 - 6.3.2003 / m.22 - Yürürlük m.38) malatçı
veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek
parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar.
malatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça
belirlenir.
thalatçının herhangi bir sekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü
süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır.
Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu oldugu ile servis
istasyonlarının kurulus ve isleyisine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün
görüsünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.
Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında
arızalanması durumunda, o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı
zorunludur.
TİCARİ REKLAMLAR VE İLANLAR
MADDE 16.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.23 - Yürürlük m.38) Ticari reklam ve ilanların
kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kisilik
haklarına uygun, dürüst ve dogru olmaları esastır.
Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici,
tüketicinin can ve mal güvenligini tehlikeye düsürücü, siddet hareketlerini ve suç islemeyi
özendirici, kamu saglıgını bozucu, hastaları, yaslıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici
reklam ve ilanlar ve örtülü reklam yapılamaz.
Aynı ihtiyaçları karsılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karsılastırmalı
reklamları yapılabilir.
Reklam veren, ticari reklam veya ilanda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.
Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kurulusları bu madde hükümlerine uymakla
yükümlüdürler.
REKLAM KURULU
MADDE 17.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.24 - Yürürlük m.38) Ticari reklam ve ilanlarda
uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanları
incelemek ve inceleme sonucuna göre, 16 ncı madde hükümlerine aykırı reklam ve ilanları üç
aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para
cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu olusturulur. Reklam Kurulu kararları
Bakanlıkça uygulanır.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke
kosullarının yanı sıra, reklamcılık alanında evrensel kabul görmüs tanım ve kuralları da
dikkate alır.
Baskanlıgı, Bakanın görevlendirecegi ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam
Kurulu;
a) Bakanlıkça ilgili Genel Müdür Yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanlıgınca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalısan hakimler arasından
görevlendirilecek bir üye,
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir
üye,
d) Yüksekögretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite ögretim elemanları
arasından seçecegi bir üye,
e) Türk Tabibleri Birligi Merkez Konseyinin görevlendirecegi doktor bir üye,
f) Türkiye Barolar Birliginin görevlendirecegi avukat bir üye,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliginin degisik sektörlerden görevlendirecegi dört üye,
h) Türkiye'deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarından seçecegi bir üye,
i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluslarının seçecegi bir üye,
j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçecegi veya
üst örgütlerinin görevlendirecegi bir üye,
k) Türkiye Ziraat Odaları Birliginin görevlendirecegi bir üye,
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendirecegi bir üye,
m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,
n) Diyanet sleri Baskanlıgından bir üye,
o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliginden bir üye,
p) sçi sendikaları konfederasyonlarından bir üye,
r) Memur sendikaları konfederasyonlarından bir üye,
s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odaları
Birliginin görevlendirecegi bir üye,
t) Ankara, stanbul ve zmir Büyüksehir Belediyelerinin kendi aralarından seçecegi bir üye,
u) Türk Eczacılar Birliginden bir üye,
v) Türk Dis Hekimleri Birliginden bir üye,
Olmak üzere yirmibes üyeden olusur.
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya
seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple bosladıgı takdirde bosalan yerlere üçüncü fıkra
esasları dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.
Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyuldugu her zaman Baskanın çagrısı üzerine
toplanır.
Kurul, Baskan dahil en az ondört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların
çogunlugu ile karar verir.
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas
komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun görecegi kamu
personeli, ilgili kamu kuruluslarınca görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur
hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye Bakanlıgının
uygun görüsü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.
Reklam Kurulu kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik
çıkarlarının korunması amacıyla Reklam Kurulu Baskanlıgınca açıklanır.
Reklam Kurulunun görevleri, kurulus, çalısma usul ve esasları ile sekretarya hizmetlerinin ne
suretle yerine getirilecegi Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
ZARARLI VE TEHLİKELİ MAL VE HİZMETLER
MADDE 18.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.25 - Yürürlük m.38) Tüketicinin kullanımına
sunulan mal ve hizmetlerin kisi beden ve ruh saglıgı ile çevreye zararlı veya tehlikeli
olabilmesi durumunda, bu malların emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım
kılavuzlarına, bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek ve okunacak
sekilde konulur veya yazılır.
Bakanlık, hangi mal veya hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları tasıması gerektigini ve bu
bilgi ve uyarıların seklini ve yerini ilgili bakanlık ve diger kuruluslarla birlikte tespit ve ilanla
görevlidir.
MAL VE HİZMET DENETİMİ
MADDE 19.- (Degisik madde ve baslıgı: 4822 - 6.3.2003 / m.26 - Yürürlük m.38)
Tüketiciye sunulan mal ve hizmetler; ilgili bakanlıklar tarafından Resmi Gazetede
yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu
olan teknik düzenlemeye uygun olmalıdır.
lgili bakanlıklar, bu esaslara göre denetim yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Mal ve
hizmet denetimine iliskin usul ve esaslar her bir ilgili bakanlıkça ayrı ayrı tespit ve ilan edilir.
TÜKETİCİNİN EGİTİLMESİ
MADDE 20.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.27 - Yürürlük m.38) Tüketicinin egitilmesi
konusunda örgün ve yaygın egitim kurumlarının ders programlarına, Milli Egitim
Bakanlıgınca gerekli ilaveler yapılır.
Tüketicinin egitilmesi ve bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar
düzenlenmesine iliskin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin önerisi ile Bakanlıkça tespit ve
ilan olunur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
TÜKETİCİ KURULUSLARI
TÜKETİCİ KONSEYİ
MADDE 21 - (Degisik 1. fıkra: 4822 - 6.3.2003 / m.28 - Yürürlük m.38) Tüketicinin
sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına iliskin gerekli tedbirleri arastırmak,
sorunların evrensel tüketici hakları dogrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu
Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüsleri, ilgili mercilerce öncelikle ele
alınmak üzere iletmek amacıyla, Bakanlıgın koordinatörlügünde bir "Tüketici Konseyi"
(Degisik 2. fıkra: 4822 - 6.3.2003 / m.28 - Yürürlük m.38) Tüketici Konseyi, Bakanın veya
görevlendirecegi bir Bakanlık görevlisinin baskanlıgında, Adalet, çisleri, Maliye, Milli
Egitim, Saglık, Ulastırma, Tarım ve Köyisleri, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Çevre
bakanlıkları ile Devlet Planlama Teskilatı Müstesarlıgı, Hazine Müstesarlıgı, Dıs Ticaret
Müstesarlıgı, Türk Patent Enstitüsü Baskanlıgı, Devlet statistik Enstitüsü Baskanlıgı, Türk
Standartları Enstitüsü Baskanlıgı, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Milli
Prodüktivite Merkezi, Diyanet sleri Baskanlıgı, Büyük sehir belediyeleri, il belediyelerini
temsilen Türk Belediyeler Birligi, isçi sendikaları konfederasyonları, memur sendikaları
konfederasyonları, Türkiye sveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Milli Kooperatifler
Birligi, Yüksekögretim Kurulu, Türkiye Barolar Birligi, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müsavirler ve Yeminli Mali Müsavirler Odaları Birligi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birligi, Türk Eczacılar Birligi, Türk Tabipleri Birligi, Türk Dishekimleri Birligi, Türk
Veteriner Hekimleri Birligi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birligi, Türkiye Bankalar Birligi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birligi, Türkiye
Otelciler Birligi, Türkiye Ziraat Odaları Birligi, Tüketim Kooperatifleri Merkez Birligi, Ahilik
Arastırma ve Kültür Vakfı ve tüketici örgütleri temsilcilerinden olusur.
Tüketici Konseyini olusturan kurum ve kurulusların temsilcilerinin sayı ve nitelikleri ile
Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici örgütlerinin sahip olmaları gereken asgarî üye
sayısı ve bu örgütlerin Tüketici Konseyine gönderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça
belirlenir. Ancak, kamu kurum ve kuruluslarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir sekilde
Tüketici Konseyinin toplam ve üye sayısının % 50'sinden fazla olamaz. Tüketici Konseyi
yılda en az bir kez toplanır.
Tüketici Konseyinin çalısma usul ve esasları ile diger hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYET
MADDE 22.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.29 - Yürürlük m.38) Bakanlık, il ve ilçe
merkezlerinde, bu Kanunun uygulanmasından dogan uyusmazlıklara çözüm bulmak amacıyla
en az bir tüketici sorunları hakem heyeti olusturmakla görevlidir.
Baskanlıgı Sanayi ve Ticaret l Müdürü veya görevlendirecegi bir memur tarafından yürütülen
tüketici sorunları hakem heyeti; belediye baskanının konunun uzmanı belediye personeli
arasından görevlendirecegi bir üye, baronun mensupları arasından görevlendirecegi bir üye,
ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendirecegi bir üye ve tüketici
örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere baskan dahil bes üyeden olusur. Ticaret ve sanayi
odası ya da ayrı ayrı kuruldugu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının
görevlendirecegi üye, uyusmazlıgın satıcı tarafını olusturan kisinin tacir veya esnaf ve
sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.
Bakanlık tasra teskilatının bulunmadıgı il ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin
baskanlıgı en büyük mülki amir ya da görevlendirecegi bir memur tarafından yürütülür.
Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler, tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir.
Tüketici sorunları hakem heyetinin olusumunun saglanamadıgı yerlerde noksan üyelikler,
belediye meclislerince re'sen doldurulur.
Tüketici sorunları hakem heyetlerinde heyetin çalısmalarına ve kararlarına esas olacak
dosyaları hazırlamak ve uyusmazlıga iliskin raporu sunmak üzere en az bir raportör
görevlendirilir.
Degeri besyüzmilyon liranın altında bulunan uyusmazlıklarda tüketici sorunları hakem
heyetlerine basvuru zorunludur. Bu uyusmazlıklarda heyetin verecegi kararlar tarafları baglar.
Bu kararlar cra ve flas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre
yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karsı onbes gün içinde tüketici mahkemesine itiraz
edebilirler. tiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep
edilmesi sartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla
durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karsı yapılan itiraz üzerine tüketici
mahkemesinin verecegi karar kesindir.
Degeri 580,500,000.- (besyüzseksenmilyonbesyüzbin) TL (*) ve üstündeki uyusmazlıklarda
tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar, tüketici mahkemelerinde delil
olarak ileri sürülebilir. Kararların baglayıcı veya delil olacagına iliskin parasal sınırlar her
yılın Ekim ayı sonunda Devlet statistik Enstitüsünün Toptan Esya Fiyatları Endeksinde
meydana gelen yıllık ortalama fiyat artısı oranında artar. Bu durum, Bakanlıkça her yıl Aralık
ayı içinde Resmi Gazetede ilan edilir.
_____
(*) Madde 22 nin 6. fıkrasında yer alan 500.000.000 lira tutarındaki parasal deger,
13.12.2003 tarih ve 25315 sayılı R.G.'de yayımlanan tebligin ilgili hükmü geregince,
1.1.2004 tarihinden itibaren degistirilmis ve metne islenmistir.
_____
25 inci maddede cezai yaptırıma baglanmıs hususlar dısındaki tüm uyusmazlıklar, tüketici
sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsamındadır.
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Baskan ve üyeleri ile raportörlere verilen huzur hakkı
veya huzur ücretinin ödenmesine iliskin esas ve usuller, bir ayda ödenecek tutar 2000
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek
üzere Maliye Bakanlıgının uygun görüsü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalısma usul ve esasları ile diger hususlar
Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
YARGILAMAYA VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
TÜKETİCİ MAHKEMELER
MADDE 23.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.30 - Yürürlük m.38) Bu Kanunun
uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır.
Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar
her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkisi ücretleri,
29 uncu maddeye göre kaydedilen özel ödenekten Bakanlıkça karsılanır. Davanın, davalı
aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkisi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29 uncu maddede
düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek
davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine
göre yürütülür.
Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.
Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri
ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması
amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.
Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir.
Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları, masrafı daha sonra haksız çıkan
taraftan alınmak ve 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir
kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın lan Kurumunca ve
ayrıca varsa davanın açıldıgı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilan edilir.
Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesi kararları ise
masrafı davalıdan alınmak üzere aynı yöntemle derhal ilan edilir.
ÜRETİMİN, SATIŞIN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI
MADDE 24.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.31 - Yürürlük m.38) Satısa sunulan bir seri
malın ayıplı olması durumunda Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri, ayıplı seri malın
üretiminin ve satısının durdurulması ve satıs amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması
için dava açabilir.
Satısa sunulan bir seri malın ayıplı oldugunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde,
malın satısı geçici olarak durdurulur. Mahkeme kararının teblig tarihinden itibaren en geç üç
ay içinde malın ayıbının ortadan kaldırılması için üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı firma
uyarılır. Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkansız olması halinde mal, üretici-imalatçı
ve/veya 7 ithalatçı tarafından toplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar tasıdıkları risklere
göre kısmen veya tamamen imha edilir veya ettirilir.
Satısa sunulan bir seri malın, tüketicinin güvenligini tehlikeye sokan ayıp tasıması
durumunda, 4703 sayılı Ürünlere liskin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına
Dair Kanun hükümleri saklıdır.
Ayıplı malları satın alan tüketicilerin ugradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava
açma hakları saklıdır.
4 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümlerine tabi bir seri ayıplı malın satısa arz edilmesi
durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz.
OLDUKLARINDAN FARKLI GÖRÜNEN MALLAR
MADDE 24/A.- (Ek: 4822 - 6.3.2003 / m.32 - Yürürlük m.38) Gıda ürünü olmamalarına
ragmen, sahip oldukları sekil, koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle
olduklarından farklı görünen ve bu sebeple de tüketiciler tarafından gıda ürünleriyle
karıstırılarak tüketicilerin saglıgını ve güvenligini tehlikeye atan malların üretilmesi,
pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır.
Mal piyasaya sürülmüsse, 4703 sayılı Ürünlere liskin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Oldugundan farklı görünen malı satın alan tüketicilerin ugradıkları maddi ve manevi zararlar
nedeniyle dava açma hakları saklıdır.
CEZA HÜKÜMLERİ
MADDE 25.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.33 - Yürürlük m.38) 6 ncı maddenin yedinci
fıkrası uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırılıgı tespit edilen her bir
sözlesme için 64,250,000.- lira (*) para cezası uygulanır.
4 üncü maddenin yedinci fıkrasında, 5 inci maddede, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında, 6/A
maddesinde, 6/B, 6/C maddeleri uyarınca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda, 7 inci
maddenin besinci fıkrasında, 9 uncu maddede, 9/A maddesinde, 10 uncu maddede, 10/A
maddesinde, 11/A maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 12, 13, 14, 15 ve 27 nci
maddelerde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 128,500,000.- lira (*)
para cezası uygulanır.
7 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkralarıyla 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere
aykırı hareket edenler hakkında 321,250,000.- lira (*) para cezası uygulanır.
20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça tespit ve ilan olunan usul ve esaslara
aykırılıga 642,500,000.- lira (*) para cezası uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan
radyo ve televizyonlarca gerçeklestirilmisse cezanın on katı uygulanır.
18 inci maddeye aykırı hareket eden üretici-imalatçı ve ithalatçı hakkında 1,285,000,000.- lira
(*) para cezası, satıcı-saglayıcı hakkında ise bu cezanın beste biri uygulanır.
19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 2,570,000,000.- lira (*)
para cezası uygulanır.
11 inci maddeye aykırı hareket edenler hakkında 6,425,000,000.- lira (*) para cezası
uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayım yapan süreli yayın ile gerçeklesmisse cezanın
yirmi katı uygulanır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın kurulusundan kampanyanın ve
kampanyaya iliskin her türlü reklam ve ilanın durdurulmasını ister. Bu istege ragmen
aykırılıgın devamı halinde, reklam ve ilanın durdurma zorunlulugunun dogdugu tarihten
itibaren her sayı-gün için 128,500,000,000.- lira (*) para cezası uygulanır. Bakanlık,
kampanyanın ve kampanyaya iliskin her türlü reklam ve ilanın durdurulması talebi ile
Tüketici Mahkemesine basvurur.
16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya
durdurma ve/veya düzeltme ve/veya 4,497,500,000.- lira (*) para cezası uygulanır. Reklam
Kurulu, ihlalin niteligine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. 16 ncı maddeye
aykırılık, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçeklesmis ise,
para cezası on katı olarak uygulanır.
7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket edenlere, kampanya konusu mal
veya hizmetin fatura bedeli oranında para cezası uygulanır. Kampanyayı düzenleyen, tüketici
kampanyadan ayrıldıgında, para iadesinde bulunursa bu ceza uygulanmaz.
7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, 7 nci madde hükümlerine uygun
kampanya düzenlemeleri için bir hafta süre tanınır. Bu sürenin bitiminde aykırılıgın devam
ettiginin tespiti halinde, bu hükme aykırı hareket edenlerle 24 ve 24/A maddelerinde belirtilen
yükümlülüklere aykırı hareket edenlere 64,250,000,000.- lira (*) para cezası uygulanır.
_____
(*) Madde 25 in 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ve 10. fıkralarındaki parasal degerler, 25.12.2003
tarih ve 25327 sayılı R.G.'de yayımlanan tebligin ilgili hükmü geregince degistirilmis ve
metne islenmistir.
_____
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli
olarak uygulanır. Para cezaları her yıl basında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci
madde hükümleri uyarınca artırılır.
Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında diger kanunlarda da para cezası öngörülmüsse agır olan
ceza uygulanır.
CEZALARDA YETKİ , İTİRAZ VE ZAMANASIMI
MADDE 26- (Degisik 1. fıkra: 4822 - 6.3.2003 / m.34 - Yürürlük m.38) 25 inci maddenin
bir, dört, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkralarındaki cezalar Bakanlık tarafından, diger
fıkralarındaki cezalar o yerin mülki amiri tarafından uygulanır.
Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası, idarî niteliktedir. Bu cezalara karsı teblig
tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.
tiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde
evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. tiraz üzerine idare
mahkemesince verilen kararlar kesindir.
25 inci maddeye göre verilen para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Bu Kanunda düzenlenen idarî para cezalarının verilmesine iliskin cezai zamanasımı süresi bir
yıldır. Zamanasımı süresi, bu Kanun hükümlerine aykırı fiilin islendigi tarihte baslar.
Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona erdigi ya da en son
tekrarlandıgı günden itibaren baslar. Karar aleyhine yargı yoluna basvurulmus olması tahsil
zamanasımını keser.
Cezalar, cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde ilgilinin mensup oldugu
meslek kurulusuna bildirilir.
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
DENETİM
MADDE 27 - Bu Kanunun uygulamasında Bakanlık müfettisleri ve kontrolörleri ile
Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel, fabrika, magaza, dükkan, ticarethane,
depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde
denetleme, inceleme ve arastırma yapmaya yetkilidirler.
Bu Kanunun kapsamına giren hususlarda yetkili ve görevli kisi ve kuruluslara her türlü bilgi
ve belgelerin dogru olarak gösterilmesi ve asıl ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.
LABORATUVAR
MADDE 28.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.35 - Yürürlük m.38) Bakanlık ilaç, müstahzar,
kozmetik ve gıda maddeleri analizleri hariç olmak üzere, bu Kanunun uygulanması için resmi
ve özel kurulusların kurulu bulunan laboratuvarlarından yararlanabilir.
Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin test ve muayeneleri resmi veya
özel kurulus laboratuvarlarında yaptırılabilir. Test ve muayene ücretleri 29 uncu maddedeki
özel ödenekten karsılanır. Test ve muayene sonuçlarının ilgili standarda veya teknik
düzenlemeye aykırı çıkması halinde buna iliskin tüm giderler üretici veya ithalatçı tarafından
ödenir. Bu giderler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri 29 uncu maddede
düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilir.
ÖDENEK
MADDE 29.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.36 - Yürürlük m.38) Tüketici Konseyi, tüketici
sorunları hakem heyetleri ve Reklam Kurulunun kurulus ve çalısmalarına iliskin masraflar,
tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluslarına yapılacak maddi yardımlar, Bakanlıgın
tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları, sair harcamalar ve usul ve esasları Maliye
Bakanlıgının uygun görüsü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlıgınca tespit edilecek miktarlarda
personele yapılacak ek ödemede;
a) Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten,
b) Yeni kurulacak olan anonim ve limited sirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin
ve sermaye artırımı halinde, artan kısmın binde biri nispetinde yapılacak ödemelerden
karsılanır.
(b) bendinde belirtilen gelirler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C.
Ziraat Bankası nezdinde açılacak hesapta toplanır. Bu hesapta toplanan tutarların yüzde
altmısı Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı Merkez Saymanlık Müdürlügü hesabına, yüzde kırkı
Rekabet Kurumu hesabına her ay sonunda aktarılır.
Merkez Saymanlık Müdürlügü hesabına aktarılan tutarlar bir yandan bütçeye özel gelir, diger
yandan Maliye Bakanlıgınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı bütçesinde mevcut veya yeni
açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.
Bakanlık bütçesine özel ödenek olarak kaydedilen tutarlardan bir kısmı; en az bes yıldır
faaliyette bulunan ticari, siyasi ve idari kuruluslardan bagımsız tüketici dernekleri ile bunların
üst kuruluslarının yapacagı faaliyetleri içeren projelerin desteklenmesinde kullanılır. Bu
hesaptan, tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluslarının yönetim ve denetim kurullarında
görev alanlara huzur hakkı ve maas adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu hesaptan
yararlanacak tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluslarının tasıyacagı diger kriterler,
Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı ile Maliye Bakanlıgının birlikte hazırlayacagı bir yönetmelikle
düzenlenir.
Bu suretle özel ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl
bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
DİĞER HÜKÜMLER
MADDE 30 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
YÖNETMELİKLER VE DÜZENLEMELER
MADDE 31 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir
yıl içerisinde ilgili kamu kurulusları, meslekî üst kuruluslar ve tüketici örgütlerinin görüsleri
alınarak Bakanlıkça çıkarılır. Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat
çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
KALDIRILAN HÜKÜMLER
MADDE 32.- (Degisik: 4822 - 6.3.2003 / m.37 - Yürürlük m.38) 3489 sayılı Pazarlıksız
Satıs Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayılı thal veya Yurt çinde mal Edilen Tasıt Araçları,
Motor, Makina Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satısı Hakkında Kanun, 3003 sayılı
Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Satıs Fiyatlarının Kontrolü ve Tespiti Hakkında Kanun
yürürlükten kaldırılmıstır.
GEÇİCİ MADDE 1 - Tüketici mahkemeleri kurulun

softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.